Stipend, vederlag, tilskudd

Dramatikerforbundet forvalter en rekke stipend, vederlag og tilskudd. De fleste av disse ordningene er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer av forbundet. I oversikten under finner du informasjon om de ulike ordningene. Kulturrådet, fylkeskommuner, kommuner og andre fond kan også ha ordninger som er relevante for utvikling og produksjon av dramatikk.

Om å skrive en stipendsøknad

Stipendordningen skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Dramatikerforbundets stipend tildeles uavhengig av kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, religiøs eller politisk oppfatning. Alder tas hensyn til kun ved søknad av forbundets seniorstipend.

Tildeling

Stipendkomiteen for dramatikere, tildeler Dramatikerforbundets eget stipend og innstiller til Statens kunstnerstipend.

Når du skal søke stipend

  • Skriv en god og presis redegjørelse for bruk av stipendet (det er mange sterke søkere)
  • Ha en kortfattet, relevant CV (maks 1 A4-side) klar før du starter søknadsprosessen slik at denne enkelt kan lastes opp i søknadsskjemaet
  • Husk at du søker som dramatiker
  • Gjelder søknaden research, tekniske hjelpemidler eller reise, beskriv behovet/arbeidsprosessen. · Har du et etablert navn, oppfordrer vi uansett til å levere en gjennomarbeidet søknad

Arbeidsstipend

Når redegjørelsen for bruk av stipendet foreligger, lag en fremdriftsplan og kryss av på det antall år du mener det er behov for. Komiteen vurderer sin innstilling ut ifra dette.

Kortere stipend

  • Reiser, festivaldeltakelser, research og lignende begrunnes med henvisninger til prosjekter, arbeidsmetoder, nødvendig etterutdannelse og lignende
  • Legg ved budsjett
  • Ikke unnlat å søke kortere stipend der det er mulig, selv om det er arbeidsstipend du ønsker

Husk:

En god søknad er presis, ryddig og ikke for lang. Vær konkret og tydelig slik at søknaden din er forståelig for en som møter materialet for første gang.

Ved å søke stipend både fra Dramatikerforbundet og Statens kunstnerstipend – gjerne med samme skriveprosjekt – øker sjansen for tildeling.

Solidaritetsstipend

Medlemmer av Dramatikerforbundet kan nå sende inn forslag til Solidaritetsstipendet.

Stipendet utlyses fra og med 2020, og er på kr 50 000 som kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold.

Styret vedtok høsten 2019 å tildele stipendet 2020/2021 til Woman Playwrights’s International Conference som finner sted i Montreal, Canada 2021. Organisasjonens konferanser holdes normalt med 2-3 års mellomrom og har tidligere mottatt stipendet.

Forslagsstiller var Lene Therese Teigen.