Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor og hvordan Dramatikerforbundet samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte.

2. Behandlingsansvarlig

Dramatikerforbundet (org.nr.: 971 278 188) er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 11.

3. Databehandler

Dramatikerforbundet inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. Databehandler vil kun behandle personopplysninger etter avtale med oss og i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi har for tiden databehandleravtale med følgende leverandører

  • LOfavør
  • AttendIT (IT-konsulentselskap)
  • WP Hosting (gamle nettsider/gammel medlemsbase - under avvikling)
  • Feed (nettsider/manusbank)
  • Knowit (crm-løsning)

4. Personopplysninger som behandles

Å behandle en personopplysning er for eksempel innsamling, lagring, sammenstilling og utlevering. Ved medlemskap i Dramatikerforbundet, ved søknad om stipender eller annen økonomisk stønad, ved juridisk bistand og rådgivning, samt ved søknad til stillinger i forbundet og ved ansettelsesforhold behandles:

Ansatte og søkere til stillinger: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsnummer, stilling og bankkontoopplysninger.

Medlemmer, herunder tillitsvalgte: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsnummer, medlemskapstype og dato for medlemskap, studiested, organisasjonsnummer og bankkontoopplysninger.

Stipend- og prismottakere og søkere til slike ordninger: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsnummer, organisasjonsnummer og bankkontoopplysninger.

Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, arbeidssted/arbeidsgiver og stilling, organisasjonsnummer og bankkontoopplysninger.

Eksterne som mottar juridisk bistand og rådgivning: Navn, stilling, selskap, epostadresse, telefonnummer, adresse og øvrige opplysninger som oppgis ved henvendelser eller som er nødvendige for å følge opp henvendelser.

5. Formål med behandlingen

Dramatikerforbundet behandler personopplysninger i henhold, og kun

begrenset, til spesifikke formål. For de enkelte kategoriene registrerte

(jf. pkt. 4 over) er formålet med behandlingen som følger:

Ansatte og søkere til stillinger: oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver. For søkere til stillinger er formålet å gjennomføre en ansettelsesprosess.

Medlemmer, herunder tillitsvalgte: oppfylle avtalen om medlemskap, samt utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.

Stipend- og prismottakere og søkere til slike ordninger: oppfylle avtale om utbetaling av stipend eller annen økonomisk støtte.

Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner samt for å utføre den daglige drift av forbundet.

Eksterne som mottar juridisk bistand og rådgivning: utføre oppdraget på en sikker og hensiktsmessig måte i tråd med avtalen med klienten

6. Grunnlaget for behandlingen

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag. For de enkelte kategoriene registrerte (jf. pkt. 4 over) er det rettslige grunnlaget for behandlingen som følger:

Ansatte og søkere til stillinger: GDPR artikkel 6 (a) samtykke, 6 (b) oppfyllelse av avtale og (c) oppfyllelse av rettslige forpliktelser.

Medlemmer, herunder tillitsvalgte: GDPR artikkel 6 (a) samtykke, 6 (b) oppfyllelse av avtale, (c) oppfyllelse av rettslige forpliktelser og 9 (d) behandlingen skjer som ledd i virksomheten til en ideell organisasjon som driver fagforeningsarbeid.

Stipend- og prismottakere og søkere til slike ordninger: GDPR artikkel 6 (b) oppfyllelse av avtale og (c) oppfyllelse av rettslige forpliktelser.

Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: GDPR artikkel 6 (a) samtykke og 6 (b) oppfyllelse av avtale

Eksterne som mottar juridisk bistand og rådgivning: GDPR artikkel 6 (a) samtykke og 6 (b) oppfyllelse av avtale.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

7. Innhenting av personopplysninger

Personopplysningene som er registrert vil i det vesentlige være innhentet fra den registrerte selv, men kan også være innhentet fra eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter. Den registrerte kan til enhver tid be om å få opplyst hvilke opplysninger Dramatikerforbundet har registrert, kreve disse slettet, korrigert mv, jf. GDPR art. 13 og 14.

8. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Utlevering av personopplysninger til tredjepart er en behandling som krever behandlingsgrunnlag. For de enkelte kategoriene registrerte vil personopplysninger kunne utleveres til følgende tredjepart:

Ansatte og søkere til stillinger: NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer og nettside, forsikringsselskaper,

Medlemmer, herunder tillitsvalgte: NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer nettside, forsikringsselskaper,

Stipend- og prismottakere og søkere til slike ordninger: NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer og nettside.

Eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: NAV, skattemyndighetene, leverandører av IT-systemer og nettside.

Eksterne som mottar juridisk bistand og rådgivning: Leverandører av IT-systemer.

Utlevering av opplysninger til forskning:
Dramatikerforbundet kan utlevere personopplysninger (navn, adresse, epostadresse og personnummer) til forskning dersom Dramatikerforbundet anser at formålet er i tråd med organisasjonens og medlemmenes interesser. Personer som gis tilgang til personopplysninger i forbindelse med forskning må skrive under på en taushetserklæring, og den forskningsansvarlige institusjonen forpliktes ved avtale til å følge gjeldende regelverk for forskning. Medlemmer kan reservere seg mot utlevering av personopplysninger til dette formålet ved å ta kontakt med oss (se nederst på denne siden).

LOfavør
Fordelsprogrammet LOfavør er en del av medlemskapet ditt i Dramatikerforbundet og eies av LO og alle LO-forbundene. Fordelsprogrammet driftes gjennom selskapet LOfavør AS. Når LOfavør AS behandler personopplysninger om medlemmer, er LOfavør AS databehandler for LO-forbundet.

Under finner du mer informasjon om innsamling og bruk av dine personopplysninger innenfor fordelsprogrammet LOfavør. For en fullstendig oversikt over LOfavørs behandling av personopplysninger, kan du lese mer på LOfavørs egen personvernerklæring.

Informasjon om LOfavør til medlemmene
Vi vil bruke dine kontaktopplysninger til å gi deg informasjon om LOfavør-programmet. Vi vil gi deg informasjon om de kollektive forsikringsavtalene du er en del av, hjelp til hvordan du kan ta i bruk fordelene, prisendringer, endringer i vilkår og endringer i fordelsleverandører.

Ved innmelding i ditt forbund kan du bli kontaktet per telefon med informasjon om forsikringer og fordeler du har gjennom medlemskapet.

Oversikt over dine fordeler
Vi vil gi deg individuell oversikt på LOfavørs digitale kanaler (MinSide på web og LOfavør-appen) over alle fordeler du har benyttet deg av og alle fordeler du har rett til å få men foreløpig ikke har benyttet.

Deling av opplysninger om fagforeningsmedlemskap
Opplysning om at du er medlem i et LO-forbund er en personopplysning som er underlagt spesielt strenge regler. For å gi medlemmene LOfavør-fordeler er det nødvendig å dele denne opplysningen med fordelsleverandørene. Denne delingen vil bare skjer dersom du har gitt samtykke til deling.

Kollektiv forsikringsavtale med Fremtind Forsikring inngår som en del av ditt medlemskap i Dramatikerforbundet. Derfor deles opplysning om at du er medlem i et LO-forbund med dem.

9. Sletting av personopplysninger

Personopplysningene lagres så lenge formålet med behandlingen av opplysningene gjør det nødvendig, eller opplysningene skal eller kan oppbevares ut over dette som følge av lovgivningen. For å ivareta vår historikk blir personopplysningene til medlemmer lagret også etter avsluttet medlemskap og når et medlem dør. Det samme gjelder for stipend- og prismottakere, for eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter.

Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse.

10. Rettigheter for den registrerte

Du kan kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, samt kreve retting eller sletting av opplysningene. Uriktige opplysninger om deg vil korrigeres uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder for retten til å få opplysninger slettet.

Dersom du mener at Dramatikerforbundet behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regler, kan klage rettes til Datatilsynet.

11. Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger er sikret ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

12. Endring av vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 11. februar 2021. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen, og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

13. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser vedrørende personvern knyttet til vår virksomhet, kan du ta kontakt på post.advokat@dramatiker.no.

Våre databehandlere:

  • LOfavør
  • AttendIT (IT-konsulentselskap)
  • WP Hosting (gamle nettsider/gammel medlemsbase - under avvikling)
  • Feed (nettsider/manusbank)
  • Knowit (crm-løsning)

***