Å være medlem

Dramatikerforbundet er kunstnerorganisasjonen for dramatikere og manusforfattere i Norge. Som medlem har du en organisasjon i ryggen som arbeider for dine kunstneriske og økonomiske rettigheter, samt et forum for å påvirke kunstnerpolitikken for deg og dine kollegaer. Dramatikerforbundet er dessuten et viktig faglig og sosialt samlingssted.

Det finnes tre typer medlemskap:

  • Ordinært
  • Hospitant
  • Student

Mer om de ulike medlemskapene under.

Dramatikerforbundet forvalter vederlagene staten betaler for at alle skal kunne ha tilgang på norsk dramatikk, enten i film, TV, radio, teater eller i bibliotekene. Dette gjør vi på vegne av alle som skriver dramatikk, også ikke-medlemmer.

Som medlem får du en rekke medlemsfordeler. Se under for en oversikt.

Medlemskap

Forfatter som bor/har sitt virke i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet, og som har skrevet og fått offentlig oppført minst ett dramatisk verk, kan bli medlem. Oppføringen må være profesjonell. For kortfilm, enaktere og andre korte format på under 30 minutter kreves to eller flere verk.

Fullstendige medlemskriterier finner du i vedtektene §2

Det Dramatiske Råd (DDR) behandler alle søknader og gir sin innstilling til styret som gjør endelig vedtak. DDR møtes kvartalsvis i forbindelse med hver søknadsfrist.

Søknadsfrister: 15. januar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Hospitantmedlemskap

Alle som har fullført offentlig godkjent høyere utdanning og/eller kan vise til profesjonell erfaring som dramatiker eller manusforfatter kan søke om å bli hospitantmedlem. Som dokumentasjon på profesjonell erfaring kan f.eks. være avtale med produsent eller teater om manusutvikling, tildelt støtte til manusutvikling fra Norsk Filminstitutt, Kulturrådet eller lignende.

Fullstendige medlemskriterier finner du i vedtektene §2

Når du oppfyller kravene til ordinært medlemskap kan du søke om overgang.

Merk at du automatisk vil overføres til ordinært medlemskap uten forutgående søknad ved årsskifte dersom du oppfyller kriteriene for dette.

Søknadsfrister: 15. januar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Studentmedlemskap

Studerer du ved godkjent institusjon som gir høyere utdannelse som dramatiker, kan du søke studentmedlemskap. Studenter betaler ikke medlemskontingent, men en obligatorisk innboforsikring på kr 480 pr. år gjennom LOfavør.

Studentmedlemskapet opphører automatisk ved avsluttede studier.

Fullstendige medlemskriterier finner du i vedtektene §2

Medlemskontingent

For 2024 er medlemskontingenten for ordinært medlemskap kr 2000 og for hospitantmedlemskap kr 1300.

Dramatikerforbundet er et LO-forbund, og LOfavør innboforsikring vil være en obligatorisk del av medlemskapet i forbundet. For 2024 er premie for innboforsikringen kr 1140 pr. år og kommer i tillegg til medlemskontingenten.

Studentmedlemmer betaler ingen medlemskontingent, men en lavere premie for innboforsikringen, kr 480 pr. år i 2024.

Medlemsfordeler

Forutsetningen for å benytte medlemsfordelene er naturligvis at medlemskontingenten er betalt.

Skrivestue, Barcelona

Dramatikerforbundets leilighet i Barcelona leies ut til medlemmer for i utgangspunktet en uke av gangen.

Stue mot kontor 2

Mankellhuset, Ona

I 2016 arvet Dramatikerforbundet Henning Mankells hus på Husøy/Ona. Huset leies ut til medlemmer for i utgangspunktet en uke av gangen.

Ona utsikt mot hus og hav 1024x683

For medlemmer

Aktuell info for medlemmer i Dramatikerforbundet.

ÅRSMØTET 2025:

Lørdag 5. april, Gamlebyen Mat & Drikke

Mer informasjon kommer.

Retningslinjer og varslingsrutiner

Arbeidsgivere, oppdragsgivere og ledelsen i organisasjoner har en lovpålagt plikt til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle ansatte, og alle, både ansatte, frilansere, selvstendig næringsdrivende, frivillige og andre, har vern mot trakassering og diskriminering.

Litteraturorganisasjonene har sammen utarbeidet en veiledning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, samt et felles sett med retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i litteraturbransjen.

DRAMATIKERFORBUNDETS RUTINER

Dette er Dramatikerforbundets rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Her finner du informasjon om hva du kan varsle om, hvordan du varsler og hvordan et varsel blir håndtert.

Du har en lovfestet rett til å varsle, og til å bli beskyttet mot gjengjeldelse når du varsler. Dramatikerforbundet oppfordrer deg til å varsle om kritikkverdige forhold som du eller noen av dine kolleger blir utsatt for. Alle varsler behandles konfidensielt og etter nærmere avtale med deg.

Sammen skaper vi et trygt og godt arbeidsmiljø!

Forventninger til våre ansatte, oppdragstakere, tillitsvalgte, medlemmer og frivillige


Hos Dramatikerforbundet forventer vi at alle

  • er bevisst på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser.
  • er bevisste på rolleforståelse, makt og grenser når vi jobber med andre. Den enkelte ansatte, oppdragstaker, tillitsvalgte, medlemmer og frivillige må utvise stor forsiktighet for ikke å misbruke den makten hen besitter.
  • er bevisste på hvordan spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt og er varsomme med å bruke kallenavn på andre, og med å kommentere andres utseende.
  • avstår fra bruk av gruppebaserte skjellsord.
  • unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder, kulturell og religiøs tilhørighet.
  • har et bevisst forhold til inntak av alkohol i jobbrelaterte settinger og arrangementer i regi av Dramatikerforbundet.

Brudd med disse forventningene vil inngå som del av vurderingen av om en handling skal anses som kritikkverdig.

Instruks for håndtering av varsler

Den som blir gjort oppmerksom på at en medarbeider opplever seg trakassert, diskriminering eller utsatt for annen uønsket atferd, og/eller at en medarbeider har utsatt andre for uønsket adferd, har handlingsplikt og må ta saken på alvor. Leder skal undersøke saken og komme fram til en løsning uten unødvendig opphold. Leders håndtering av saken må ta hensyn til både varsler og omvarslede.

Det vises til Dramatikerforbundets retningslinjer for varsling. Styreleder, daglig leder og de ansattes tillitsvalgte plikter å sette seg inn i disse.

Dersom trakasseringen er så alvorlig at den kan rammes av straffeloven skal mottaker av varselet, i samråd med den som er rammet, vurdere å politianmelde saken. Dersom den utsatte ønsker å politianmelde, skal man ikke foreta en intern granskning da dette i verste fall kan føre til bevisforspillelse.

Ved mottak av varsel, skal følgende prosedyre følges:

Solidaritetsordningen

Medlemmer kan søke støtte fra Dramatikerforbundets solidaritetsordning.

Ordningens formål er å yte hjelp til medlemmer som kommer i en uforutsett og særskilt vanskelig økonomisk situasjon. Med dette menes nødvendig livsopphold. Ordningen finansieres av medlemskontingenten, og årsmøtet fastsetter årlig rammen for ordningen.

For 2023 er rammen kr. 300 000. Støttebeløpet skal ikke overstige kr. 36 000 pr. år pr. person.

Begrunnet og dokumentert søknad sendes på eget skjema nedenfor.

Administrasjonen behandler søknaden og innstiller til styret som tar endelig beslutning.

Alle søknader behandles konfidensielt.

Dersom den vanskelige økonomiske situasjonen er forutsigelig og har vedvart og/eller trolig vil komme til å vedvare over lang tid, er solidaritetsordningen i de fleste tilfeller ikke rette adressat.