Retningslinjer for Dramatikerforbundets arbeids- og seniorstipend

Stipend tildeles etter søknad fra den enkelte dramatiker.

1. Bevilgning og fordeling

Årsmøtet vedtar hvert år bevilgningen til forbundets stipend.

2. Formål med stipendene

Stipendene skal bidra til å legge til rette for at det utvikles ny dramatikk på norsk eller samisk.

3. Målgruppe

Dramatikerforbundets stipend kan tildeles dramatikere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Stipendene gjelder ikke kunstnere i en grunnutdanningsfase.

4. Kriterier for tildeling

Forskriftene for Statens kunstnerstipend gjelder så langt rimelig også for forbundets stipend. Ved tildeling av stipender, henstilles til komiteen å søke en rimelig fordeling med hensyn til mangfold i tildelingene. Aspekter som kan hensyntas er f.eks. alder, kjønn, etnisitet, kulturell bakgrunn, sjanger og geografisk virkeområde.

Som hovedregel kan ikke samme kunstner få tildelt mer enn ett forbundsstipend samme år.

5. Kunngjøring, søknadsfrist

Forbundet skal kunngjøre stipendene bredt for å nå ut til både medlemmer og ikke-medlemmer. Stipendene kunngjøres blant annet på egen nettside, på ulike bransjenettsted og tidsskrift, og med henvisningsannonse i dagspresse.

Søknadsfrist settes til samme tid som fristen for statens kunstnerstipend. Søknader som er levert etter søknadsfristen, blir ikke behandlet.

6. Krav til søknadens innhold og form

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Søknaden må være fullstendig utfylt med fyllestgjørende begrunnelse.

7. Søknadsbehandling, innstilling og tildeling

Stipendkomiteen behandler og tildeler stipendene. Dramatikerforbundets sekretariat mottar og registrerer søknader, forbereder de saker som skal opp på stipendkomiteens møter og iverksetter komiteens vedtak.

Arbeidet skal følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling, herunder habilitet, taushetsplikt og veiledningsplikt.

Standardbegrunnelse vil bli gitt til søkere som får avslag.

Stipendkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.

Stipendkomiteene skal innstille søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet og i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Stipendkomiteenes innstillinger skal være konfidensielle inntil avgjørelsene er offentliggjort. Innstillingen forblir konfidensiell når det gjelder reservekandidater.

8. Klageadgang

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til Dramatikerforbundets styre. Klagen skal sendes til Stipendkomiteen. Det er ikke adgang til å klage over det faglige kunstneriske skjønn.

Stipendkomiteen behandler klagen og kan omgjøre sitt vedtak. Dersom stipendkomiteen opprettholder det opprinnelige vedtaket, sendes komiteens anbefaling til styret.

9. Krav til rapportering og oppfølging

Personer som er tildelt stipend har plikt til å sende rapport om bruken av stipendet til stipendkomiteen. Rapportering skal skje på fastsatt skjema og til fastsatt tidspunkt.

Sekretær for komiteen foretar en generell formalia- og rimelighetskontroll av rapportene, det vil si en kontroll av at mottatte rapportskjemaer er utfylt og signert. Videre gjennomgår sekretariatet rapportene for å vurdere om bruken av stipendet er gjennomført etter forutsetningen for tildelingen. Sekretariatets kontroll baserer seg på de opplysninger som er gitt av stipendmottakeren.

10. Konsekvenser ved misvisende informasjon eller manglende overholdelse av betingelser

Dersom rapporteringsplikten ikke overholdes, stanses utbetaling av stipend som varer over flere år. Dersom oppgitt informasjon er misvisende eller betingelsene for å motta stipend ikke overholdes, kan hele eller deler av stipendet kreves tilbakebetalt. Slike forhold vil også kunne få betydning for eventuell tildeling av nye stipend.

11. Utsettelse/endret bruk av stipend

Utsettelse eller endret bruk av stipend kan i særskilte tilfeller skje. Søknad om dette sendes stipendkomiteen.

12. Arbeidsstipend

12.1 Formål

Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

12.2 Varighet

Arbeidsstipend tildeles for ett til tre år. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse i søknaden.

12.3 Fornyelse av stipend

Dersom det er særskilte grunner for at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker.

12.4 Andre arbeidsforhold

Dramatiker som mottar arbeidsstipend, kan ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold hvis stillingen overstiger 50%. Ved tildeling av arbeidsstipend, kan dramatiker om nødvendig fortsette i full stilling i åtte måneder regnet fra 1. januar i tildelingsåret. I så fall må det fremlegges dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene.

12.5 Krav til rapportering

Arbeidsstipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema. Unnlates å gjøre dette, vil stipendet bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden. For siste året i en stipendperiode og for arbeidsstipend tildelt for ett år, skal arbeidsstipendiaten sende en kortfattet rapport om hvorledes stipendet er benyttet senest tre måneder etter at stipendperioden er utløpt. Rapporten gis på fastsatt skjema.

12.6 Permisjon ved fødsel, adopsjon og sykdom

Arbeidsstipendiater har rett til permisjon fra stipendet i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon, men med den begrensning at permisjon ikke gis for mer enn 59 uker. Permisjonens varighet må være overensstemmende med det valg som er meldt folketrygden/annen arbeidsgiver og kan ikke senere endres.

Arbeidsstipendiater har, med de begrensninger som følger av folketrygdloven, også rett til permisjon ved sykdom.

Søknad om permisjon eller melding om sykdom skal sendes sekretariatet for stipendkomiteen.

12.7 Utbetaling

Stipendet er å regne som skattepliktig næringsinntekt og blir utbetalt i sin helhet etter offentliggjøring.

13. Seniorstipend

13.1 Formål

Seniorstipend er et bidrag til den kunstneriske virksomheten til søkeren. Stipendet kan søkes etter fylte 60 år. Det kan blant annet gis støtte til forprosjekt, prosjekter av mindre omfang enn arbeidsstipend, kurs, studiereiser, fordyping, materialer, utstyr, konsulentbistand m.m.

13.2 Krav til rapportering

Mottaker av seniorstipend plikter å sende en kortfattet rapport om hvorledes stipendet er benyttet i januar året etter tildeling. Rapporten gis på fastsatt skjema.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11. september 2021.