Strategi for scenekunst er klar

Strategien tar for seg profesjonelt teater, dans og opera. I strategien fremmes tiltak for å sikre forutsigbarhet for flere av aktørene i det frie feltet. Strategien berører også temaet omstilling, utvikling og digitalisering på scenekunstfeltet.

Redaksjonen, 01.09.2021

Abid Q Raja Ilja C Hendel Kulturdepartementet

Kulturminister Abid Raja (Foto: Lilja C. Hendel)

Regjeringen la i dag frem Strategi for scenekunst som er en viktig plan for opptrapping og styrking av det norske scenekunstfeltet, og foreslår blant annet grep for å bedre infrastrukturen på scenekunstområdet. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte samtidig en pakke på 10 millioner kroner som skal gå til fire ulike ordninger som skal komme hele feltet til gode.

– Jeg er glad for at vi nå tar grep om situasjonen for scenekunsten i Norge. Strategien vi presenterer i dag vil styrke infrastrukturen på scenekunstområdet, sørge for bedre utnyttelse av ressursene, og den enkelte aktør vil få bedre forutsetning for å drive sitt kunstneriske virke, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Strategien tar for seg profesjonelt teater, dans og opera. Strategiperioden er fra 2021 til 2025.

Fra og med 2021 styrket regjeringen scenekunstfeltet med 12 mill. kroner og sørget blant annet for at to etablerte kompanier, Verdensteatret og Jo Strømgren kompani, ble løftet inn på statsbudsjettet. Videre ble 11 kompetansesentre for dans flyttet fra Norsk kulturfond til statsbudsjettet. Disse grepene var de første i en lengre rekke av tiltak som skal gjøres for å styrke infrastrukturen på det norske scenekunstfeltet. Nå følger vi opp med blant annet 10 millioner kroner fra spillemidlene for 2021 som skal gå til fire ulike ordninger. Tre av ordningene er helt nye.

  • 3 millioner kroner (per år i fire år) til et fireårig talentsatsingsprogram for scenekunst under Talent Norge
  • 3 millioner kroner til en tidsbegrenset ordning for etablering av nye formidlings- og visningsarenaer for scenekunst for å stimulere til økt publikumsmangfold
  • 3 millioner kroner til å etablere en tidsbegrenset ordning for å stimulere til økt samarbeid mellom institusjoner, visningssteder og scenekunstnere om utvikling, produksjon og formidling av profesjonell scenekunst. Ordningen vil bidra til styrke den frie scenekunsten og gi institusjoner tilgang på søkbare midler
  • 1 million kroner til å styrke ordningen for tidsskrifter og kritikk i Norsk kulturfond for å sikre et bedre ytringsklima om scenekunst

Forutsigbarhet for frie grupper

Scenekunstfeltet har vært i stor vekst de siste 10-15 årene, og infrastrukturen på feltet er mangelfull og utdatert. Stadig flere frie grupper etablerer seg med ulike former for varig drift. Disse etterspør forutsigbarhet og langsiktighet. I strategien fremmes tiltak for å sikre forutsigbarhet for flere av aktørene i det frie feltet.

Strategien berører også temaet omstilling, utvikling og digitalisering på scenekunstfeltet.

Mangfold

– Scenekunsten oppstår i møtet med publikum. Strategi for scenekunst vurderer derfor mangfold og representativitet på og bak scenen, og blant publikum. Vi presenterer tiltak for å øke mangfoldet både blant publikum og i scenekunstfeltet generelt. Denne strategien handler også om at det må være flere visningsarenaer for scenekunst, slik at også de som ikke bor i sentrale strøk har tilgang på scenekunst. Og skillet mellom institusjoner og prosjektbasert scenekunst må bli litt mindre skarpt, sier Raja.

(Pressemelding fra Kulturdepartementet 6. september 2021)