Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett

I juli 2021 trådte lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. i kraft. Loven stiller krav til forvaltningen og fordelingen av vederlag som er krevet inn på vegne av rettighetshavere, et felt som frem til nå nærmest har vært uregulert. Loven gjennomfører EU-direktivet om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. (CRM-direktivet).

Astrid Storrusten, 18.01.2022

620x360 Astrid H Storrusten

Astrid Hamran Storrusten (Foto: Marie Roksund)

Loven gjelder i utgangspunktet for kollektive forvaltningsorganisasjoner, som TONO, BONO, Kopinor og Norwaco, men departementet bestemte at også sentrale deler av loven skal få anvendelse for medlemsorganisasjoner når disse fordeler og utbetaler vederlag. Dette innebærer at forbundet underlegges en rekke krav ved forvaltningen av vederlagene fra Kopinor og Norwaco. Kopinor og Norwaco inngår avtaler på vegne av en rekke rettighetshavere i kraft av avtale- og tvangslisensbestemmelser i åndsverkloven, som bidrar til å effektivisere masseklarering. Informasjonen om hvilke verk som faktisk er brukt innenfor de ulike ordningene varierer stort, og det har derfor vært tradisjon for at den største andelen av disse midlene fordeles kollektivt gjennom stipender og andre kollektive formål til gode for hele rettighetshavergrupper. Loven oppstiller en hovedregel om individuell fordeling av disse vederlagene til de rettighetshavere hvis verk er brukt og betalt for, samt detaljerte regler om rapportering, fradrag og bruk av midler som ikke kan fordeles individuelt.

Forbundet har i siste halvdel av 2021 begynt arbeidet med å sette seg grundig inn i de forpliktelser loven stiller, og ser at det vil kunne ha stor betydning for midlene som stammer fra Kopinor og Norwaco samt for forbundets administrasjon. Loven er omfattende, og det er en rekke juridiske spørsmål som ikke besvares tydelig i lovteksten eller forarbeidene. Forbundet jobber tett med andre organisasjoner for å kartlegge de praktiske og administrative konsekvensene. Det antas at arbeidet med implementeringen av loven vil ta mye av administrasjonens og styrets tid i 2022.