Leder, november

NFI har besluttet å samle spillefilm, dramaserier, kortfilm og manusutvikling i en og samme ordning. Fire konsulenter skal fordele tilskuddene, to av dem med fokus på kortfilm og talentutvikling – og manusmidlene? Ja, det skal visst alle kunne fordele i følge et innlegg i Rushprint i dag.

Monica Boracco, 12.11.2020

Dramatikerforbundet har i flere omganger spilt inn en bekymring for at manusutvikling nå kan bli en salderingspost, samt en bekymring for at det vil bli vanskeligere for manusforfatter å få utviklingsmidler uten avtale med produsent. Vi er også bekymret for de 30% i administrasjonskostnader som produsentene har anledning til å ta fra tilskuddsmidler de mottar. Dersom midlene som flyttes inn fra manusordningen nå skal gå gjennom en produsent, vil det medføre et tilsvarende kutt i det manusforfattere mottar totalt.

Foreløpige signaler fra NFI tyder på at man fortsatt vil kunne søke midler som enkeltstående manusforfatter og at man ser for seg en ordning der manusforfatterne mottar større enkeltsummer enn i dag, og at man kan søke midler også til å betale en dramaturg eller manuskonsulent man selv velger. Vi er avventende til vi ser noe skriftlig på dette.

Mest prekært nå er at NFI fra midten av oktober og ut 2020, har stengt manusordningen. Det har vi de siste par ukene protestert på, mens protestene har blitt møtt med at man ikke har oversikt over hvordan man skal disponere de splitter nye stimuleringsmidlene på 55 millioner som de har mottatt fra KUD.

Det mener vi ikke er bra nok.

Vi er i en situasjon der de som blør mest er skaperne. Menons rapport avdekket et inntektstap på 35% for bransjen. Vi har fulgt vår gruppe spesifikt gjennom jevnlige undersøkelser siden april og vet at tilsvarende, 30% av våre taper inntekter, mister oppdrag, og tendensen er stigende. Forfatterne har ikke fast lønn. De har ikke rett på dagpenger eller sykepenger i samme grad som en produsent som er ansatt i et AS. I erkjennelsen av dette har KUD og kommunene gitt ekstraordinære stipendmidler (til alle kunstnergrupper) for å bidra til å holde hjulene i gang.

Men dette er ikke nok og kommer et lite utvalg til gode. Jeg går ut fra at det ikke da er meningen at institusjoner som NFI skal sette proppen i for stimuleringsmidler til den samme gruppen?

På spørsmål om dette svarte NFI at man ville sette av 2(!) millioner av de 55 krisemillionene til manusordningen. Imidlertid, sier de at de ikke har kapasitet til å behandle flere søknader i 2020, så disse to millionene skal overføres til 2021.

Dette mener vi er tafatt bruk av ekstraordinære stimuleringsmidler. De kom nå fordi de trengs nå og skal fordeles nå!

Monica Boracco
Forbundsleder