Leder, oktober

Styrene i Dramatikerforbundet, Norske Barne- og Ungdomsforfattere og Norsk Oversetterforening, besluttet at forhandlingsutvalgets vedtak om fordeling av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene skal ankes til voldgiftsretten. De tre foreningene ønsker fortsatt å stå samlet, og sendte 1. oktober felles stevning til Kulturdepartementet. Voldgiftsretten skal ta stilling til fordelingen for årene 2019 - 2021, og dommen vil være endelig og bindende.

Monica Boracco, 02.10.2020

Forfatterforbundet ble dannet som en protestorganisasjon. En stor gruppe voksenbokforfattere ønsket å organisere seg, men oppfylte ikke kriteriene for medlemskap i Den norske forfatterforening. Dersom Forfatterforeningen åpner opp, avvikler vi vårt forbund, uttalte den første lederen.

Det skjedde som kjent ikke. Faste lesere av denne spalten, vet at Dramatikerforbundet helt meningsløst har blitt dratt inn i en konflikt som berører en helt annen kunstnergruppe enn oss. I stedet for å stille økonomiske krav til sin søsterorganisasjon slik sedvane og praksis er, gikk Forfatterforbundet løs på hele nabolaget.

Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag, hadde fordelingssaken til behandling tidligere i høst. De foretok da en fordeling som ikke lå langt fra det vi mener er rimelig. MEN – de kom ikke med noen prinsipielle uttalelser om hvorfor de fordelte som de gjorde. Dermed var vi like langt, og risikerte å stå i samme konflikt hvert år fremover.

Det er viktig for våre tre foreninger å få et resultat og en begrunnelse som nettopp gir prinsipielle holdepunkter for fremtidig fordeling. Ved å få en slik avgjørelse nå, håper vi å unngå flere tvister og konflikter i overskuelig fremtid.

Monica Boracco
Forbundsleder