Leder, mars

Sist uke lanserte Fritt ord rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020. Der kommer det frem at det har vært en negativ utvikling siden 2014 mht. hvordan kunstnere oppfatter ytringsfriheten.

Monica Boracco, 19.03.2021

Slaatta/Okstad skriver i oppsummeringen av rapporten at flere kunstnere enn tidligere oppgir å ha opplevd trusler og hatefulle meldinger i forbindelse med kunstneriske ytringer, og de mener at konfliktnivået i offentligheten virker innskrenkende på ytringsfriheten.

Blant gruppene som oppgir å være mest utsatt for press er scenekunstnerne og filmkunstnerne. 74% av de spurte scenekunstnerne mener at det kommersielle presset på scenekunst i Norge er for høyt. Hele 78% av de spurte filmkunstnerne sier at det kommersielle presset fører til at filmkunst sensureres.

På spørsmål om hvilke grunner som spilte inn på deres følelse av innskrenket frihet, svarte scenekunstnerne slik:

 • Krav om endringer i verket fra enkeltpersoner (38%)
 • Utilbørlig press fra oppdragsgiver, sponsor e.l. under den kreative prosessen (34%)
 • Forsøk fra teaterledelse, produsent eller arrangør på å ta bort deler av verk (33%)
 • Kritiske påstander og krav om endringer i verket på sosiale medier (24%)
 • Krav om endringer i verket fra politikere eller interessegrupper (14%)
 • Andre grunner (34%)

I tillegg svarer 26% av de spurte at Kulturådets støtteordninger fører til at scenekunst sensureres

På det samme spørsmålet svarte filmkunstnerne slik:

 • Utilbørlig press fra oppdragsgiver, sponsor, e.l. under den kreative prosessen (68%)
 • Forsøk fra produsent på å overstyre et kunstnerisk valg (47%)
 • Utilbørlig press fra filmkonsulent e.l. under arbeidet med å søke finansiering (44%)
 • Krav om endringer i verket fra enkeltpersoner (41%)
 • Krav om endringer i verket fra politikere eller interessegrupper (22%)
 • Forsøk fra distributør eller arrangør/festival på å endre et verk (19%)
 • Kritiske påstander og krav om endringer i verket på sosiale medier (17%)

I tillegg svarer 67% at hastigheten i dagens serieproduksjon også fører til innskrenket frihet.

Dobbelt så mange filmkunstnere som scenekunstnere oppgir at det er oppdragsgiver, sponsor e.l. som innskrenker den kunstneriske friheten. Funnene er ikke overraskende og rimer med funn vi har gjort i egne undersøkelser. Jo mer som står på spill økonomisk, jo mindre opplevd kunstnerisk frihet.

Et annet skremmende funn er i hvor stor grad både filmkunstnere og scenekunstnere mener de risikerer å falle i unåde hos maktpersoner eller finansieringsinstitusjoner dersom de deltar i den offentlige debatten. 54% av filmkunstnerne og 47% av scenekunstnerne mener altså det er svært risikabelt å si det de mener offentlig.

Det bør tas svært alvorlig av de institusjonene det gjelder.

Monica Boracco
Forbundsleder