EU åpner for kollektive forhandlinger for selvstendig næringsdrivende – hva nå?

Den 29. september vedtok EU-kommisjonen retningslinjer som åpner for at visse grupper selvstendige kan forhandle kollektivt uten å være redd for å begå lovbrudd. Dette er et stort og viktig steg for kulturbransjen.

Astrid Storrusten, 20.10.2022

EU har talt - det er på tide at norsk lovgiver kommer på banen.

Astrid H Storrusten Foto Kristinvon Hirsch fspalten

Astrid Hamran Storrusten, generalsekretær (Foto: Kristin von Hirsch)

Spørsmålet om selvstendig næringsdrivende kan forhandle kollektivt har lenge vært uavklart. Konkurransereglene forbyr i utgangspunktet alle kollektive forhandlinger eller fastsettelse av satser for oppdragstakere.

Mange kunstnere jobber som selvstendige, og har verken hatt forhandlingsrett eller reelle virkemidler som kan sikre dem gode arbeidsvilkår og rimelig betaling for arbeidet deres. Selv om det er praksis for å fremforhandle rammeavtaler i kulturbransjen i Norge, er rammeavtalenes status uklar og vi har ingen reelle virkemidler å stille med. Streik er ulovlig og det er ingen meglingsinstanser. Vi er prisgitt motpartens forhandlingsvilje, og forhandlinger kan i verste fall ta mange år eller aldri føre noe sted.

Nå har EU åpnet for at selvstendige som står i en ubalansert forhandlingsposisjon overfor sine motparter bør kunne forhandle kollektivt. Dette er et viktig steg i riktig retning for å sikre kunstnere bedre arbeidsvilkår og utjevne makt-ubalansen kunstnerne står overfor.

Så hva nå?

Fougnerutvalget foreslo ingen tiltak for å sikre kollektiv forhandlingsrett for selvstendige da de fremla sin utredning om den norske modellen og fremtidens arbeidsliv i 2021. Utvalget ville avvente de «nødvendige avklaringer fra EU». Avklaringene er nå kommet.

Det er på tide at myndighetene gir selvstendige kunstnere kollektiv forhandlingsrett, og ikke minst et rammeverk for de kollektive forhandlingene, på lik linje som arbeidstakere.

En mulighet er å utvide arbeidstvistlovens virkeområde til å omfatte kollektive avtaler for visse grupper selvstendig næringsdrivende. Å sørge for at kunstnerne sikres de samme rettigheter etter loven som arbeidstakere vil kunne være en effektiv og forutsigbar løsning. Lovens arbeidstakerbegrep bør utvides og tolkes i tråd med utviklingen i samfunnet, men det bør skje ved en lovendring som skaper forutsigbarhet og sikkerhet i et landskap som lenge har vært uavklart. La kunstnere forhandle tariffavtaler på lik linje som arbeidstakere.

EU har talt - det er på tide at norsk lovgiver kommer på banen.