Revidert nasjonalbudsjett

Vi har sett nærmere på noen av postene under Kulturdepartementets kapittel:

Redaksjonen, 13.05.2020

Revidert Nasjonalbudsjett

– Vi justerer litt i ordningen til kultursektoren og setter av 300 friske millioner kroner for bortfall av deres billettinntekter, dette betyr totalt 600 millioner til kultursektoren for en 3 måneders periode, sier Abid Q. Raja i en pressemelding om det reviderte kulturbudsjettet i dag. Det er kompensasjonsordninger for arrangører i kultursektoren som skal forlenges, justeres og økes med 300 millioner frem til 15. juni.

55 millioner til Norsk filminstitutt og Filmfondet

Norsk filminstitutt iverksatte flere strakstiltak overfor filmsektoren etter virusutbruddet, blant annet er 85 millioner kroner omdisponert i Filmfondet for å sikre at produksjonene som nå er stanset, kan starte opp igjen når det er forsvarlig. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett nok en omdisponering der ca 28 millioner kroner flyttes fra insentivordningen til fondet.

NFI får også fullmakt til å tildele inntil 55 millioner kroner utover det som er bevilget til Filmfondet i 2020.

Det er viktig at NFI i 2020 ikke bare sørger for at produksjoner som er stanset, kommer i gang igjen, nå får NFI også mulighet til å gi nye tilsagn om produksjonstilskudd. Slike tilsagn er startskuddet for planlegging av nye prosjekter og kan føre til at privat finansiering av prosjektene kommer på plass. Samtidig forventes det forsinkelser i gjennomføringen av internasjonale film- og tv-produksjoner i 2020 som følge av koronakrisen, noe som påvirker behovet i insentivordningen. Derfor velger regjeringen å omdisponere midler fra denne ordningen til Filmfondet.

– Dette vil bidra til å få bransjen gjennom krisen og kan gi Norge et forsprang ved å få produksjoner i gang så snart forholdene tillater det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Allmenne kulturformål

Regjeringen besluttet 7. april å forlenge forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer til 15. juni. Fra 7. mai ble det tillatt med arrangementer på offentlig sted, herunder kultur -,
frivillighets- og idrettsarrangementer, for opptil 50 personer, hvor det kan holdes minst en meters avstand til personer som ikke er i samme husstand. Arrangementer på offentlig sted med over 50 personer er fremdeles forbudt. Regjeringen foreslår derfor at arrangementsordningene, med noen endringer forlenges for perioden fra og med 1. mai og til og med 15. juni.

Kompensasjonsordningene for kultursektoren forvaltes av Kulturrådet.
Her er informasjon og tiltak fra Kulturrådet

Prosjektering av bygg

I budsjettets kap. 2245 Statsbygg, foreslås 6 mill. kroner til prosjektering av nybygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš samisk nasjonalteater i Kautokeino. Det foreslås å øke bevilgningen med 6 mill. kroner til 521 mill. kroner.