Husk forbeholdsklausul i avtaler

Alle filmavtaler, tv-avtaler og lyddrama-avtaler du inngår må inneholde en forbeholdsklausul så dramatikere sikres høyere andel av vederlagsinntektene fra Norwaco.

Redaksjonen, 13.12.2021

Money business finance

HVORFOR MÅ DU HA FORBEHOLDSKLAUSUL I AVTALENE DINE?

Hvert år mottar Dramatikerforbundet en rekke vederlagsmidler gjennom forvaltningsorganisasjonene Norwaco og Kopinor. Dette er betaling for rettigheter. Grunnlaget for den kollektive forvaltningen er avtalelisensbestemmelser i åndsverkloven, som gir organisasjoner som anses representative fullmakt til å inngå avtaler på vegne av organiserte og uorganiserte rettighetshavere på et område.

Flere av avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven er såkalt «ikke-obligatoriske». Det innebærer at rettighetshaver selv kan inngå avtale om overdragelse av de samme rettighetene i individuell kontrakt.

Norwaco inngår avtaler med bl.a. TV-distributører som Riks-TV, Telia og Telenor for distribusjon av TV-kanaler. En forutsetning for at Norwaco skal kunne ta betalt fra TV-distributører er at det finnes rettigheter som skal klareres og betales for.

Dersom individuelle rettighetshavere selger ut tredjepartsrettighetene sine på forhånd, har ikke Norwaco rettigheter å kreve vederlag for. Du må derfor ikke overdra disse rettighetene i avtaler, og den sikreste måten du kan hindre dette på er ved å innta et rettighetsforbehold.

Norwaco er godkjent som avtalelisensutløsende organisasjon for tilgjengeliggjøring av audiovisuelle produksjoner mv. etter åvl. § 57 for videresending, kringkasting og kringkasteres arkiv, samt etter åvl. § 46 på området for bruk av kringkastingsprogrammer til bruk i undervisning og etter åvl. § 63 (2) for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av norskproduserte audio- og audiovisuelle verk internt for besøkende i bibliotek og museer. Vederlagsmidlene utbetales gjennom Dramatikerforbundet, både som individuelle vederlag og kollektivt gjennom stipender.

Her er varianter du kan benytte:

VARIANT

De rettigheter som overdras inkluderer ikke rettigheter til tredjemanns utnyttelse på områder som omfattes av kollektiv rettighetsforvaltning i medhold av en av åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser eller den generelle avtalelisensbestemmelsen. Med hensyn til den generelle avtalelisensbestemmelsen vedrører denne klausul utnyttelsesområder der det er gitt mandat til en kollektiv forvaltningsorganisasjon. Det samme gjelder i utlandet på tilsvarende områder.

Den rett som forbeholdes inkluderer rett til å motta vederlag for utnyttelsen via den kollektive forvaltningsorganisasjon. I tilfeller der en forvaltningsorganisasjon har mandat til å forvalte rettigheter på området, kan forbudsrett overfor tredjemanns utnyttelse, som finner sted uten tillatelse, kun utøves av den aktuelle forvaltningsorganisasjonen.

VARIANT

De rettigheter som overdras inkluderer ikke rettigheter til tredjemanns utnyttelse på områder som omfattes av kollektiv rettighetsforvaltning i medhold av en av åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser eller den generelle avtalelisensbestemmelsen. Med hensyn til den generelle avtalelisensbestemmelsen vedrører denne klausul utnyttelsesområder der det er gitt mandat til en kollektiv forvaltningsorganisasjon.

Ved «tredjemanns utnyttelse» forstås bruk som foretas av andre enn kringkasteren selv, herunder videresending i kabel, catch-up og lignende tjenester, offentlig gjengivelse av kringkastingsprogrammer og kopiering med henblikk på tilgjengeliggjøring for TV-seere. Betegnelsen omfatter også tilfeller hvor en tredjemann anses å foreta utnyttelsen på vegne av kringkaster, såfremt det er tale om tredjemanns samlede tilbud av kringkastingsinnhold mv.

Det samme gjelder i utlandet på tilsvarende områder

Den rett som forbeholdes inkluderer rett til å motta vederlag for utnyttelsen via den kollektive forvaltningsorganisasjon. I tilfeller der en forvaltningsorganisasjon har mandat til å forvalte rettigheter på området, kan forbudsrett overfor tredjemanns utnyttelse, som finner sted uten tillatelse, kun utøves av den aktuelle forvaltningsorganisasjon.

VARIANT

For norsk territorium skal manusforfatter til enhver tid anses å ha i behold rettigheter til tredjeparters distribusjon av TV-kanaler, lineært og som tidsforskutte tjenester (catch-up og lignende), hvor avtale- eller tvangslisens eller andre tilsvarende kollektive avtaler regulerer slik tilgjengeliggjøring for allmennheten. Rettighetsforbeholdet gjelder også tilfeller hvor en tredjemann anses å foreta tilsvarende utnyttelse på vegne av en kringkaster, såfremt det er tale om en tredjeparts samlede tilbud av kringkastingsinnhold mv.

VARIANT

Det overdras ikke rettigheter for tredjeparters utnyttelse der det inngås kollektive avtaler om slik utnyttelse. Med tredjeparters utnyttelse menes her distributørens utnyttelse av innhold fra kringkastere og audiovisuelle tjenestetilbydere, der distributøren er en annen aktør enn den opprinnelige kringkaster og/eller tjenestetilbyder, hvor distributøren gjennom videresending eller på annen måte samlet tilbyr audiovisuelt innhold fra flere kringkastere og/eller tjenestetilbydere. Dette samme gjelder dersom tredjeparten anses å foreta utnyttelsen på vegne av en kringkaster og/eller tjenestetilbyder.