NFIs innspillsrunder

Dramatikerforbundet har jevnlig kontakt med NFI, både direkte og gjennom bransjerådet for film. I tillegg har NFI innført et nytt system for konkrete tilbakemeldinger, der de ber om innspill to ganger i året.

Øyvind Rune Stålen, 15.11.2023

Oyvind Staalen Foto Kristin von Hirsch

Øyvind Stålen, nestleder (Foto: Kristin von Hirsch)

I vår la Dramatikerforbundet stor vekt på det faktum at ordningene for manusutvikling ikke fungerer så godt som de burde. NFI ser ut til å ha tatt dette på alvor, og er nå i gang med å se på endringer i dagens system.

I høstens innspillsrunde har NFI bedt bransjen om innspill blant annet til instituttets satsing på mangfold og bærekraft. Dramatikerforbundet har spilt inn at NFIs kriterier for mangfold er uforpliktende og vage, og at det er vanskelig å måle effekten av dem. Dette må de gjøre noe med, om satsingen ikke skal forbli store ord og gode intensjoner. Til punktet om bærekraft oppfordrer vi NFI til å analysere alle sine ordninger i et bærekraftperspektiv, og å se på helheten, hvordan de ulike ordningene påvirker hverandre i forhold til bærekraftig produksjon.

Under andre innspill har Dramatikerforbundet vektlagt NFIs ansvar for å sikre ryddige forhold i film- og tv-bransjen. Vi har tidligere fått NFI til å inkludere som et krav at kollektive avtaler skal være fulgt og respektert, for at produsent skal motta støtte til utvikling og produksjon. Likevel hører vi stadig om manusforfattere som blir utsatt for utilbørlig press fra enkelte produsenter. Dette kan dreie seg om altfor lav betaling for rettigheter, plutselig utestengelse fra egne prosjekter og andre ting. Vi krever at NFI begynner å føre kontroll med bransjen.

Sist, men ikke minst har vi bedt NFI utforme tydelige retningslinjer for hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes i prosjekter som støttes av NFI. I dag vet vi at chat-GPT og andre plattformer skraper alt innhold de kan få tak i på internett, og bruker det til å gi sine bidrag til brukere. Dette kan medføre at man uforvarende kommer i skade for å bruke deler av åndsverk som i virkeligheten tilhører andre. NFI må også her påta seg et ansvar for å sikre ryddige forhold i bransjen.