Kunstnernes kår

Nylig ble den lenge varslede kunstnermeldinga «Kunstnarkår» lansert.

Ellisiv Lindkvist, 28.06.2023

Ellisiv farger liten Foto Kristin von Hirsch 0886

Ellisiv Lindkvist, forbundsleder (foto: Kristin von Hirsch)

Da jeg fikk kunstnermeldinga i hendene fant jeg straks fram til s 64 der det stod: Kultur- og likestillingsdepartementet vil i løpet av 2023 òg gå i gang med å utforme ei insentivordning for ny norsk dramatikk. Videre står det: Regjeringa vil forme ut ei insentivordning for ny norsk dramatikk. Da Trettebergstuens politiske rådgiver Eilif Swensen kom for å åpne Norsk Dramatikkfestival, sa han fra scenen at dette arbeidet skulle starte over sommeren. Desto større var skuffelsen og sjokket over at Trettebergstuen, på dagen, to uker etter at Kunstnarkår var lansert, trakk seg som kulturminister. Å være kulturminister er et langsiktig arbeid. Det tar tid for en statsråd å bygge kompetanse på feltet vårt og det tar tid for oss å bygge relasjon med en statsråd. Det er veldig synd at dette på mange måter må restartes. Jeg håper at disse skriftlige og muntlige lovnadene fortsatt står seg, også med den nye kulturministeren.

I kunstnermeldinga er det selvsagt ting vi savner. Det er ting vi har spilt inn som ikke har blitt tatt med. Vi savner blant annet sterkere prioritering og konkrete tiltak for bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det er også ting vi stiller oss kritiske til, som forslaget om å overføre Statens kunstnerstipends sekretariatsoppgaver til Kulturdirektoratet. For oss som har egne stipend vil dette føre til at vi må bruke tid og ressurser på to stipendkomiteer, noe som rett og slett vil føre til et unødvendig dobbeltarbeid. Så å si alle som søker stipend søker begge typer stipend og det er en åpenbar fordel å kunne se dem i sammenheng, ettersom ingen skal kunne få to arbeidsstipend samme år. Det er en viss logikk i å skille to ulike stipendtyper fra hverandre, men hvis det fører til at viktige stipendkroner må gå til økt administrasjon så er det kontraproduktivt. Stipend er allerede et knapphetsgode.

Det vil også kunne føre til en uheldig maktkonsentrasjon hos Kulturdirektoratet, som man kan undre seg over hvorfor de ønsker seg. Ressursene for å følge stipendkomiteen vil koste direktoratet: skal Kulturdirektoratets ansatte følge stipendtildelingene i alle 23 stipendkomiteene? Hvor mye tid vil det ta fra deres ansatte? Å endre en ordning som fungerer godt til noe som vil bli dobbelt så dyrt og halvparten så effektivt virker som dårlig kulturpolitikk. Og her står majoriteten av kunstnerorganisasjonene samlet.

Mens jeg skriver dette har Lubna Jaffery blitt innsatt som ny kulturminister. Jeg håper hun vil videreføre det gode arbeidet som er i gang og at vi kan få en god relasjon til henne og staben hennes.

I mellomtiden ønsker jeg dere alle en god sommer!