Innspill til krisepakken 16. mars

Her er Dramatikerforbundets første innspill til krisepakke vedtatt i stortinget 16.mars

Monica Boracco, 16.03.2020

Norske Dramatikeres Forbund stiller seg bak regjeringens beslutning om forbud mot gjennomføring av alle kulturarrangementer og samlinger for å redusere smittespredning av COVID-19. Som samfunn står vi i en alvorlig situasjon og alle er villige til å bidra til at situasjonen kommer under kontroll.

De særdeles inngripende tiltakene har imidlertid lammet hele den visuelle kunstbransjen, i likhet med store deler av samfunnet. Dette får store konsekvenser for kunstnerne på alle felt. Økonomien i kunstfeltet er presset fra før, og det råder stor bekymring for at situasjonen raskt kan bli prekær for mange. Noen forebyggende tiltak for å berge økonomien er allerede på plass, men det trengs flere konkrete virkemidler for å sikre kunstnerøkonomien.

På vegne av medlemmer i Dramatikerforbundet fremmes med dette en klar anmodning om at KUD, Finansdepartementet og sosialdepartementet legger frem konkret forslag til tiltak som sikrer kompensasjon for bortfall av inntekter i perioden frem til vi er tilbake til en normalitet i hverdagen og alle planlagte prosjekter er i gang i gang.

Dramatikere utgjør en hjørnesten i teateroppsetninger, alle tv-serier, filmer og radioteater. Uten et godt gjennomarbeidet manus står resten av produksjonsrekken uten arbeid.

Som selvstendig næringsdrivende vil våre medlemmer som regel jobbe seg videre fra produksjon til produksjon. Når skriverommene stenger og en film- eller tv-innspilling stanses betyr det en brå overgang der manusforfattere står helt uten inntekter. Slik situasjonen i samfunnet er nå har vi fått meldinger om at produsenter utsetter eller avlyser prosjekter uten at honorar til våre medlemmer kompenseres. Nye og planlagte prosjekter legges på is på ubestemt tid. Film og tv-produsenter er også sårbare, oftest har de ikke økonomi til å betale fullt honorar slik situasjonen er nå.

En rekke av våre fremste teater-dramatikere opplever nå at deres forestillinger avlyses. Fremtiden er uviss, og planlagte forestillinger kommer ikke nødvendigvis tilbake. Deres eneste inntekt er royalty-inntekter fra solgte teaterbilletter. Når en forestilling på en hovedscene avlyses, kan det innebære betydelige inntektstap for en scenedramatiker.

Scenedramatikere er allerede en svært utsatt yrkesgruppe og har inntekter langt under standard lønnsnormer i Norge og bortfall av honorar eller royalty betyr i realiteten bortfall av den eneste inntekt en dramatiker har for de neste måneder, kanskje opptil et år. Med andre ord er det en desperat situasjon for mange.

Som i samfunnet ellers, står vi i en ekstrem situasjon. Et opphold på 2 uker, 1 måned, 2 måneder eller mer, betyr for mange av våre medlemmer fullstendig bortfall av inntekt. I en situasjon som den vi står i, er det umulig for den enkelte å planlegge. Dekning via dagpenger eller permisjoner gjelder ikke for vår gruppe.

Forslaget som i dag er vedtatt av Stortinget er godt, men ikke tilstrekkelig. Det er igjen gruppen selvstendig næringsdrivende som tar den største belastningen, selv om de som gruppe er mest avhengig av kontinuerlig tilfang av oppdrag og inntekter. Å stå uten inntekt i 3 uker er svært lenge for selvstendig næringsdrivende. Forslaget om at dagpengene skal beregnes av gjennomsnittlig inntekt de 3 siste årene er et beregningsgrunnlag som vil ramme særlig nyutdannede og unge manusforfattere.

Det understrekes at vi alle er i samme situasjon og at Regjering og Storting ikke må skille mellom den reelle effekten av de tiltak som settes inn når vi alle er forventet å gjøre samme innsats for samfunnet. Når staten går inn og dekker arbeidsgivers forpliktelser fra dag 1 med 100% kan ikke ordningen være dårligere for de som er sine egne arbeidsgivere og vi mener derfor at støtteordningen må inntre fra dag 1 for selvstendige. 80% beregning av inntektstap må være basert på et snitt av 1 eller 3 siste år, men hvor det som gir best resultat legges til grunn.

Videre bes det om at det opprettes en egen kompensasjonsordning hvor den enkelte scenedramatiker kan søke kompensasjon for tapte royaltyinntekter når teaterforestillinger avlyses. Royaltykompensasjon kan baseres på de eksisterende modeller for scene-dramatikere og beregnes utfra planlagte forestillinger.

Monica Boracco
Forbundsleder