Forbundets avtaler

Forbundets oppgave er å ivareta åndsverkloven og regulere bruken av den gjennom avtaler vi inngår på vegne av vår bransje og medlemmer. Disse avtalene er til bruk for alle våre samarbeidsparter.

Teater-, film- og fjernsynssektoren har forandret seg atskillig i løpet av de siste årene. En sentral oppgave for Dramatikerforbundet er arbeidet for å forsvare opphavsretten og forfatternes kunstneriske og økonomiske interesser.

Film

Rammeavtale mellom NDF, på vegne av de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene og Norske film- og tv-produsenters forening (NFTVPF) vedrørende overdragelse av film-, produksjons- og visningsrett fra forfatter til produsent.

Tv-drama (andre enn NRK)

Rammeavtalen for TV-drama (for andre produsenter enn NRK) er sagt opp og skal reforhandles.

Anbefalte midlertidige avtalemaler for TV-drama

NRK (TV)

Rammeavtalen mellom Norske Dramatikeres Forbund og NRK ble undertegnet 17. desember 2019. Avtalen regulerer vilkårene for oppdrag og overdragelse av endrings-, produksjons- og utnyttelsesrett for dramatiske audiovisuelle verk fra forfatter til NRK.

Avtalen gjelder fra 01. januar 2020 og til den blir oppsagt av en av partene med minst 6 måneders skriftlig varsel.

NRK Super

NRKSuper-avtalen er en tidsbegrenset avtale, inngått mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene og NRK, som regulerer bruk av arkivmateriale i kanalen.

Teater (NTO)

Avtalen med NTO er oppsagt. Ved avtaleinngåelse med teatrene anbefales å benytte avtaleteksten i den gamle rammeavtalen med NTO.

Vi anbefaler at honoraret settes til kr 300 000,- som reflekterer det som ville vært en normal årlig prisjustering etter at grunnhonoraret sist ble justert. Kontakt forbundet ved spørsmål.

Teater (utenom NTO)

Avtale mellom dramatiker/scenetekstforfatter og produksjonsenhet som ikke er medlem av NTO.

Den Kulturelle Skolesekken

Akershus fylkeskommune har inngått avtale med Kunstnernettverket.

Det er ventet at flere fylker i DKS-nettverket vil følge opp avtalen, men dette krever at Kunstnernettverket fremforhandler individuelle avtaler med hvert fylke.

Den unge scenen (DUS)

DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom.

Historiske spill

Det finnes ingen rammeavtale for historiske spill, men Dramatikerforbundet har laget et forslag med utgangspunkt i tidligere avtale med NTO.

Utendørsspill/historiske spill

Dramas

Avtalen for amatørteaterfeltet

Manusformidling og rettighetsklarering for norsk amatørteater

Forvaltningsavtalen

Forvaltningsavtalen skal sikre at dramatikerne får sin andel av fortjenesten når en tredjepart bruker verkene til dramatikerne.