KUNST- OG KULTURFELTET TRENGER BRANSJERETTEDE TILTAK

Her er innspillet som ble sendt til regjeringen fra Kunstnernettverket i dag:

Torunn Eikanger, 18.03.2020

Logo Kunstnernettverket

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 30 000 medlemmer. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.

Kunstnernettverket ser at politikerne våre arbeider godt på tvers av partiene for å finne de riktige tiltakene for samfunnet. Krisepakken som ble offentliggjort mandag 16. mars og de varslede tiltakene 17. mars, danner et godt grunnlag. Det er samtidig viktig at man er åpne for justeringer av tiltakene der disse blir utilsiktede eller ikke fanger opp utsatte grupper.

Myndighetenes gode og nødvendige smitteverntiltak under koronakrisen setter mange kunstnere og kulturarbeidere i en akutt økonomisk situasjon. Vi mener at det trengs en egen kompensasjonsordning rettet inn mot kunst- og kulturfeltet, fordi feltet baserer seg i stor grad på prosjektarbeid, små og mellomstore bedrifter, samt mange enkeltmannsforetak. Kunstnernettverket mener den varslede tiltakspakken for kulturbransjen på 300 millioner kroner er utilstrekkelig.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Kunstnernettverket er svært positiv til at Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av sitt inntektsgrunnlag som en følge av koronapandemien. Disse vil få en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnittet av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Vi har følgende kommentarer:

  • Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff, men vi er bekymret for at mange kunstnere vil streve med å «holde seg flytende» fram til en teknisk løsning via NAV er på plass. Vi er derfor glade for nyheten om at regjeringen åpner for akutt økonomisk sosialhjelp.
  • Det er videre en utfordring å fastsette tidspunktet for inntektsbortfallet for ulike kunstnergrupper.
  • På samme måte som vi har anført under den foreslåtte ordningen for permitteringer er det også her usikkert hvordan inntektsgrunnlaget for dem med kombinasjonsinntekter skal beregnes. Vi ønsker derfor en presisering om at den samlede inntekten legges til grunn når de tre siste års inntekter skal beregnes. 2019 er ikke ferdiglignet, men det må være mulig å legge dette års inntekt til grunn for beregningene.
  • En del kunstneriske sykluser strekker seg over flere år, med ulike faser for investering, produksjon og utgivelse/salg/turné Dette kan medføre store inntektsforskjeller fra år til år, og 3.år vil ikke alltid gi et representativt beregningsgrunnlag. Det er hjemmel i folketrygdloven for å legge til grunn annen periodes inntekt der det har vært en vesentlig inntektsendring (som regel over 25 %) når det kommer til beregning av ytelser som sykepenger og foreldrepenger. Dette bør også gjøres gjeldende i denne ordningen.
  • Unge, nyetablerte kunstnere kan nødvendigvis ikke vise til de siste tre år. Beregning av inntektstap for denne gruppen kan derfor være basert på enten det foregående året alene eller et snitt av de tre siste år, hvor det som gir best resultat legges til grunn.
  • Mange kunstnere har arbeid i selvstendig virksomhet eller frilansarbeid med ujevne inntekter, der bortfall av inntekter først vil kunne dokumenteres etter en lengre periode. Det vil for noen først vise seg ved årets slutt hvor stort tapet av inntekt grunnet koronaviruset faktisk ble. Vi ber derfor om at det er mulig å søke kompensasjonsordningen med basis i halvårsregnskap eller årsregnskap og søke økonomisk kompensasjon for tap av inntekter basert på foregående eller gjennomsnittet av de tre foregående årenes inntekt i næring.
  • For skapende kunstnere som f.eks. visuelle kunstnere, koreografer, komponister, forfattere og dramatikere er situasjonen mer kompleks. En avlyst utstilling eller premiere kan i realiteten bety minst en tapt årsinntekt for Vi ber derfor om at det opprettes en egen søkbar kompensasjonsordning hvor den enkelte kunstner kan søke kompensasjon for tapte inntekter knyttet til spesifikke prosjekter der det har vært pålegg fra myndighetene om avlysning.

Permittering

Det er bra at arbeidstakere sikres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, og at Staten dekker kostnadene fra dag 3 til 20. Det er også bra at lavtlønte med dagpengegrunnlag opp til 3G sikres 80 %. At inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G er viktig. Vi har likevel noen kommentarer:

  • Mange av Kunstnernettverkets medlemmer har svært små stillingsprosenter og en rekke ulike tilknytningsforhold. Det må derfor også tydeliggjøres hvordan inntektsgrunnlaget for de med kombinasjonsinntekter skal beregnes. Vi mener at lønnsinntekt under 0.75G må sees i kombinasjon med nærings/frilansinntekt når man setter beregningsgrunnlaget slik at disse gruppene ikke kommer urimelig ut.
  • Det er nødvendig med en avklaring av hvilke regler som nå gjelder for ansatte ved kulturinstitusjoner med mer enn 50 prosent offentlig støtte. Normalt har ikke disse krav på dagpenger under permittering, men i hht. Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet utløses denne retten ved «brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger». Vi mener at koronakrisen er en hending som utløser denne retten og ber myndighetene bekrefte dette.

Sykepenger og omsorgspenger

Kunstnernettverket er positive til at Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. At det også blir en dobling av ordningen med omsorgspenger og at ordningen innebærer utbetaling av omsorgspenger til frilansere/selvstendige fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende, er også bra.

Forlengelse av stipendperiode

Vi gjør oppmerksom på at mottakere av stipend som ikke kan arbeide med sin kunstproduksjon i en omsorgsperiode må få forlenget stipendperioden tilsvarende.

Med vennlig hilsen arbeidsutvalget Kunstnernettverket

Anders Hovind – nestleder Creo – forbundet for kunst og kultur
Hanne Øverland – styreleder Norske kunsthåndverkere
Monica Boracco – forbundsleder Norske dramatikeres forbund
Knut Alfsen – forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Marianne Kleven – forbundsleder i Norske Filmregissører