Forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett

Fredag 20. november la regjeringen frem sin proposisjon med forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. 

Redaksjonen, 23.11.2020

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak):
Loven vil regulere hvordan bl.a. Kopinor og Norwaco driver sin virksomhet, som til nå ikke er regulert selv om vi i Norge har lang tradisjon for kollektiv rettighetsforvaltning. Ettersom organisasjonene forvalter midler som skal tilkomme rettighetshavere, herunder Dramatikerforbundets medlemmer, er det viktig at den kollektive forvaltningen skjer på en måte som er transparent, med medbestemmelsesrett for medlemmer og at midlene forvaltes på en god, trygg og rettferdig måte.

«Reglane skal sikre at forvaltninga skjer på ein effektiv, føreseieleg og open måte. Forslaget stiller krav til forvaltningsorganisasjonane, blant anna når det gjeld styring, openheit og innsyn, forvaltning av vederlag, og medråderett for medlemmane.»

Lovforslaget er en gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU). Les mer på Kulturdepartementes nettside

Kunstnernettverkets opphavsrettsgruppe, som består av jurister i -nettverkets organisasjoner, var involvert i arbeidet med høringssvaret i fjor vinter, og følger opp proposisjonen.