Dramatikerforbundets innspill til Statsbudsjettet

Her er Dramatikerforbundets innspill til Prop. 1 S (2020–2021)

Redaksjonen, 16.10.2020

Kap. 320 Norsk kulturråd

Regjeringens forslag om å overføre nye oppgaver til Kulturrådet innebærer en markant men lite transparent endring, uten at det er gjort rede for hva en slik maktkonsentrasjon og et slikt byråkratisk mellomledd vil bety for ytringsmangfoldet og den kunstneriske utviklingen. Vi er også kritisk til at et en rekke driftstilskudd til virksomheter som til nå har vært budsjettert på post 78 på musikk- og scenekunstkapittelet overføres til to nye poster, 74 og 75 under Kulturrådets forvaltning. Kulturdepartementet legger opp til at det fortsatt skal være Stortinget som endelig fastsetter
størrelsesnivået på slike tilskudd.
Dette er en betydelig omlegging som føyer seg inn i en skrittvis og lite transparent utvidelse av Norsk kulturråds rolle og mandat til å omfatte kunnskapsproduksjon, utviklings- og koordineringsarbeid sammen med forvaltning av tilskudd til musikk- og scenekunstinstitusjoner. Endringen skjer helt uten dialog med bransjen, og uten at det først er utredet hva Kulturrådets rolle skal være eller hva en slik maktkonsentrasjon og et slikt
byråkratisk mellomledd vil bety for ytringsmangfoldet og den kunstneriske utviklingen.

Vi anmoder Stortinget om å kreve at det ikke overføres flere oppgaver til Norsk kulturråd som direktorat før rolle og mandat er utredet i dialog med bransjen.

Vi stiller oss videre kritisk til at tilskudd til personlige kunstnerskap som Jo Strømgren kompani og Verdensteateret skal besluttes politisk og mener dette bryter med alle prinsipper om armlengdes avstand. Et samlet felt har bedt om at det opprettes en egen ordning i kulturfondet for kompanier.

Vi ber om at Stortinget bidrar til at armlengdes avstand ivaretas når tilskudd til kompanier skal fordeles.

Kap. 337 Kompensasjons- og vederlagsordninger

I forbindelse med endringen av åndsverkloven 1. juni 2018 ble nedslagsfeltet for den individuelle privatkopieringskompensasjonen utvidet. Dette medførte at rettighetshavere til selvstendige litterære og visuelle verk fikk rett til kompensasjon, i tillegg til de allerede omfattede rettighetshavere til lydopptak og film. Mange var glade for dette, men ble desto mer skuffet da det viste seg
at Stortinget ikke bevilget tilsvarende økning i penger til kompensasjon. Den allerede vedtatte bevilgningen for rimelig kompensasjon til kopiering av lydopptak og film i statsbudsjettet for 2018 ble med et pennestrøk ansett å være rimelig kompensasjon - både for kopiering av lydopptak og film – og kopiering av selvstendige litterære og visuelle verk.
Dette har ført til at rettighetshavere til lydopptak og film som allerede fikk svært lite kompensert i forhold til den faktiske kopieringen, nå fikk enda mindre. For å oppfylle sine forpliktelser til opphavere som følge av lovendring, vedtok man altså å ta midler fra en kunstnergruppe og gi dem til en annen.

Vi anmoder Stortinget om å bevilge et tillegg på 10 mill. kr til
privatkopiering som konsekvens av at den individuelle ordningen skal
utbetale kompensasjon til flere rettighetshavere, ref forarbeidene til åndsverkloven per 1.7.2018.

Kap 320, post 72 Kunstnerstipend m.m.

Dramatikerforbundet støtter Kunstnernettverkets innspill på dette punktet.

Les Kunstnernettverkets budsjettinnspill til Famile- og kulturkomiteen, Stortinget

Les Kunstnernettverkets høringsnotat til Arbeids- og sosialkomiteen


Oslo 15.oktober 2020
Monica Boracco
Forbundsleder

Dramatikerforbundet representerer dramatikere som skriver for film, tv, radio, spill og spel. Dramatikerforbundet er medlem av LO.