Dramatikerforbundet støtter CREOSs krav

Dramatikerforbundet ser på Folkehelseinstituttets råd om å avlyse arrangementer som følge av koronasituasjonen som helt nødvendig.

Redaksjonen, 12.03.2020

620x380 Blokk til blokk Foto Dag Jenssen

Blokk til blokk. Foto: Dag Jenssen

Vi bidrar ved å gjøre vårt i arbeidet med å begrense smitten i befolkningen, og følger utviklingen tett. Dessverre blir forbundets medlemmer direkte berørt av inntektstap grunnet avlyste oppsetninger og arrangementer, produksjonsstopp, tapte billettinntekter og tap av vederlag.

CREO - forbundet for kunst og kultur, har fremmet krav til Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Fiskeri- og næingsdepartementet om økonomisk kompensasjon til berørte kunstnere. Dramatikerforbundet støtter CREO i forslagene.

Fra CREOs brev til departementene

For å bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel foreslår CREO følgende tiltak:

  • Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør, underleverandører og musikere/kunstnere/artister/dramatikere og manusforfattere (vår tilføying) som rammes som følge av stenging/avlysning.
  • En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere. Arbeidstakere som opplever at virksomheten de arbeider for må permittere er omfattet av permitteringsordningen, og blir fanget opp av et sikkerhetsnett. Kunstnere som opplever at deres virksomhet/enkeltpersonforetak mister betydelige inntekter har ikke den samme tryggheten. Det samme gjelder kunstnere som primært livnærer seg som frilansere. I denne særdeles spesielle situasjoner mener vi at myndighetene må etablere et tilsvarende sikkerhetsnett som det som finnes for arbeidstakere for selvstendig næringsdrivende og frilansere som uforskyldt mister store deler av sine inntekter.
  • Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger. I dag er det slik at støtte fra disse ordningene ytes med krav om at det omsøkte antall konserter/prosjekter må gjennomføres. Om ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales. I den særdeles uvanlige og krevende situasjonen som vi er inne i nå mener vi at denne regelen midlertidig må suspenderes. Det vil være urimelig å kreve tilbakebetaling av støtte på bakgrunn av forhold som helt ligger utenfor kunstnernes kontroll, forhold som også har oppstått eller vil oppstå på bakgrunn av myndighetens råd om avlysninger og/eller stengninger. Dette må også gjelde støtte som er kommet fra andre offentlige myndigheter og instanser, samt fra enkeltkommuner og fylkeskommuner.
  • Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase. Tiltak som bør vurderes er utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift og moms.

Det er prisverdig at regjeringen legger til rette for at det etablerte arbeidslivet og bedrifter ikke skal bli urimelig skadelidende og at det derfor er naturlig at kulturlivet får samme behandling.

Vi ber også om at departementene holder et våkent øye med situasjonen i kulturbransjen, og at departementene er åpne for at det kan bli nødvendig med andre tiltak etter hvert.