Disputas: Tale Næss

1:100 – the hybrid performative text as a feedback loop

Redaksjonen, 30.09.2020

Tale Næss Foto Trond Peter Stamsø Munch

Tale Næss: I min ph.d har jeg forsøkt å se på sceneteksten som en teatral hendelse i seg selv, ikke som en passiv container for potensielle narrativ.
Mitt hovedspørsmål har vært: Hvordan kan en scenetekst avdekke spenningene og bindingene mellom individ og samfunn, og de etiske dilemmaene de ofte produserer?

I forsøket på å finne svar har jeg jobbet med modulbaserte, hybride og polyvokale scenetekstformer, der komposisjon er avgjørende, men samtidig inngår som en del av en stadig pågående prosess. Jeg har søkt å skape tekster der flere ulike stemmer, estetikker og verdensbilder kolliderer, interagerer og sameksisterer, ofte gjennom språkbaserte, performative og kollektive skrivestrategier inspirert av relasjonell etikk. Målet har vært å være i en kontinuerlig utveksling av henvendelse, svar og gjensvar.

Samlet har undersøkelsene skapt en serie arbeider der den ene teksten går i dialog med den neste.
Jeg har forsøkt å nærme meg hybriden både i de performative og de refleksive tekstene. Resultatet utgjør en rekke essays, betenkninger, presentasjoner og artikler, samt metaloger, skuespill, hørespill, monologer, librettoer og tekster for stedsspesifikke prosjekter og omsluttende lydarbeider. Noen ganger har tenkningen søkt seg mot kunsten. Andre ganger har kunsten søkt seg mot tenkningen.

Næss kunstneriske utforskning har resultert i en rekke oppførelser og presentasjoner i inn og utland. Blant annet på Festspillene i Nord Norge, på Hålogaland Teater, KHiO, Vega Scene, Galleri Bananaz, Festival Quarteri dell`Arte, Cornerteateret og UNCW, North Carolina, US. Artikler, essays og skuespill er i løpet av researchperioden publisert i Norsk Shakespartidsskrift, Poly Magazine (KHiO) og i bokutgivelser ved KHiO, på Transit Forlag og Routledge.

CICLOS: McMarechal

Camilla Eeg Tverbakk, komiteleder

Bedømmelseskomité:

Camilla Eeg Tverbakk, komiteleder
Scott Rettberg
Claes Peter Hellwig

Veiledere:

Jesper Halle, Cecilie Moslie, Anne-Gry Haugland

(Kilde: khio.no)