Bibliotekvederlaget: Vedtak fra Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlag har 5. august 2020 fattet vedtak om ny fordeling av bibliotekvederlag for skjønnlitterære forfattere og oversettere. I vedtaket fra forhandlingsutvalget står det følgende: 

Redaksjonen, 06.08.2020

620x380 vedtak bibliotekvederlag

Etter en skjønnsmessig vurdering av alle parters anførsler, har forhandlingsutvalget derfor fattet vedtak om at det bibliotekvederlaget som samlet tilkommer de fem organisasjonene, skal fordeles slik mellom dem:

  • Den norske Forfatterforening - 32 %
  • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - 19 %
  • Norsk Oversetterforening - 19 %
  • Norske Dramatikeres Forbund - 19 %
  • Forfatterforbundet - 11 %

Dramatikerforbundet vil altså få en noe lavere andel av vederlaget enn vi har fått de siste årene.

Vedtaket gjelder for perioden 2019-2021, men kan overprøves ved voldgift dersom noen av organisasjonene krever det. Eventuell stevning til voldgiftsretten må være innsendt til Kulturdepartementet senest 5. oktober 2020. Dette gir styret god tid til å drøfte om saken skal bringes videre til voldgift.